ภาษาเว็บไซต์

 

Welcome to Binswanger

Binswanger Brooker Thailand

 

Delivering Global Real Estate Solutions.

 

Feasibility Studies

เมื่อต้องการการวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดและคำปรึกษา บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) จัดหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินข้อมูลการตลาดและต้นทุนโครงการที่ต้องการให้แก่ลูกค้า โดยจัดเตรียมข้อมูลการพัฒนาและตลาดทุน

ที่ปรึกษาด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด มีบทบาทสำคัญมากในปัจจุบัน และบินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) ก็มีประสบการณ์โครงการที่นักลงทุนหลายสถาบันให้ความไว้วางใจ บริษัท ฯ มีงานด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดมากกว่า 100 โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งได้ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานในการทำแต่ละโครงการ และ ยังสามารถให้คำปรึกษาความเป็นไปได้ทั้งหมด และเงินทุนที่ต้องการ (ทุนองค์กร) เพื่อความสำเร็จของโครงการในต้นทุนคุ้มค่าและเวลาที่เหมาะสม

บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) เชื่อว่า การได้รับชัยชนะในวันนี้ คือการสร้างโอกาสที่สะท้อนความเป็นจริงของตลาดที่นำเสนอต่อลูกค้า  ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาด ดังนั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสิ้นจะสะท้อนถึงความสำเร็จในความพยายามทั้งหมด

การเข้าถึงของ บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) รวมถึงการทบทวนและตรวจสอบองค์ประกอบของพื้นที่การตลาดหลัก:

  • พัฒนาข้อมูลประชากรของผู้ใช้หลัก
  • พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบความต้องการตามข้อมูลประชากรที่มี
  • ใช้หลักสถิติเพื่อสร้างโมเดลตลาดในสภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความต้องการ การเจาะตลาด และรายได้จากการขาย
  • ตรวจสอบพื้นที่ตลาดหลักโดยใช้ต้นทุนและกระแสรายได้
  • ตรวจสอบพื้นที่ตลาดหลักโดยเน้นที่ความคาดหวังของผู้ใช้
  • พัฒนาตลาดเฉพาะกลุ่ม (market niche) ซึ่งเป็นที่ที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์แตกต่างกัน

บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) ได้ติดตามประเมินผลซึ่งครอบคลุมถึงความต้องการสำหรับการจัดหาเงินทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ขอบเขตการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดทั้งหมดสำหรับโครงการนั้นจำเป็นเมื่อต้องการการลงทุนจาก:

  • บุคคลที่สามที่ไม่สามารถระบุได้
  • รัฐบาลกลาง หรือ กู้เงินผ่านรัฐบาล
  • บุคคลที่สาม ที่ไม่มีภาระผูกพันต่อผู้ถือหุ้น
  • บุคคลที่สามที่มีบันทึกติดตาม แต่ไม่มีการรับประกันส่วนบุคคลทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม รายงานวิเคราะห์ความต้องการนั้นจำเป็นมากกว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด เมื่อต้องการการลงทุนจากบุคคลที่สาม ซึ่งเคยมีบันทึกไว้ และให้การรับประกันส่วนบุคคลทางการเงิน

สามารถติดต่อขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากที่ปรึกษาของทางบริษัท เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและทางเลือกทั้งหมด