ภาษาเว็บไซต์

 

Welcome to Binswanger

Binswanger Brooker Thailand

 

Delivering Global Real Estate Solutions.

 

Market Research

บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) มีการเข้าถึงข้อมูลและแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ทีมงานของบริษัท ฯ ได้มีการทำวิจัยและวิเคราะห์คุณสมบัติในการแข่งขัน สภาวะตลาดในปัจจุบัน อัตราการว่างของอาคาร และข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ในการตัดสินใจ

ทีมงานของ บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) สามารถระบุผู้ซื้อหรือ ผู้เช่าในอนาคตได้ผ่านกลยุทธ์การพัฒนาตลาด โดยใช้ระบบ state-of-the-art proprietary systems สำหรับการทำธุรกรรม รวมถึง การขายทรัพย์สิน การเจรจาการเช่าและการต่ออายุสัญญาเช่า

เมื่อเสนอการซื้อและการจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้ลูกค้าแล้ว บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) จะใช้ข้อมูลตลาดวงกว้าง การวิจัย และประวัติความสำเร็จที่ยาวนาน เพื่อให้ครอบคลุมการลงทุนและการวิเคราะห์ช่วยในการประเมินและเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน ขณะเดียวกันก็จัดหาแหล่งเงินทุนให้ด้วย